TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/GSQL-TH
V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủđiều kiện làm đại lý hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 1307/HQĐNg-GSQL ngày 19/08/2015 của Cục Hải quan Thành phố Đà Nng đề nghị công nhậnlại cho 18doanh nghiệp đủ điều kiện là đại lý làm thủ tục hảiquan. Căn cứ khoản 1 Điều 20 Luật Hải quannăm 2014; khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 9 Thông tư 12/2015/TT-BTC ; xét Hồsơ doanh nghiệp đề nghị đính kèm công văn số 1307/HQĐNg-GSQL ngày 19/08/2015, CụcGiám sát quản lý về Hải quan- Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với 12 doanh nghiệp đủ điều kiện công nhận lại, Cục Giám sát quản lýđã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan ra quyết định, bao gồm: Công ty cổ phần vậntải và thuê tàu Đà Nng; Công ty cổ phần Vận tảiĐa Phương thức; Chi nhánh Công ty cổ phần đại lý vận tải Safi tại Đà Nẵng; Côngty TNHH Toàn Cầu Khải Minh- Chi nhánh Đà Nẵng; Công ty TNHH Một thành viênGVLINK; Chi nhánh Công ty TNHH Harbour Asia Logistics tại Đà Nng; Công ty TNHH Đại An Hưng; Côngty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Đà Nẵng; Chi nhánh Công ty cổ phn Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lýhàng hải Đà Nẵng (VOSA Đà Nẵng); Công ty Cổ phần Asiatrans Việt Nam; Công ty Cổphần đại lý hải quan Trường Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Giao nhậnvận tải Miền trung - Vinatrans Da Nang.

2. Đối với 06 doanh nghiệp còn lại, bao gồm: Chi nhánh công ty Cổ phần quốc tế Lô-gi-stíc Hoàng Hà tạiĐà Nẵng; Chi nhánh công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn tại Đà Nẵng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụGiang Thanh Hà; Công ty Cổ phần Nettrans; Công ty cổ phần Việt Long; Công tyTNHH Hân Tokyo, hồ sơ cần nêu rõ thông tin về hệ thống, số lượng thiết bị (máytính) phục vụ khai báo hải quan; phương thức kết nối mạng; phần mềm phục vụkhai báo hải quan điện tử...

3. Từ chối cấp mã đối với 04 nhân viên của các công ty do ngành nghề đào tạokhông phù hợp quy định, bao gồm: Nguyễn Ngọc Bình (SN 25/06/77) - nhân viênCông ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh - Chi nhánh Đà Nẵng; Nguyễn Chiến Thắng (SN01/05/1982) - Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền trung- Vinatrans DaNang; Tôn Nữ Nguyệt Anh (SN 14/9/1988) - Công ty Cổ phầnđại lý hải quan Trường Nam - Chinhánh Đà Nẵng; Trần Văn Thịnh (SN 18/6/1974) - Công ty Cổ phần Asiatrans ViệtNam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng biết, yêu cầu các doanh nghiệp bổsung hồ sơ còn thiếu./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha