BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/TCT-PCCS
V/v: Chi phí hợp lý tính thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1201/WSRC ngày 14/12/2006của Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng về việc xác định chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Không tính vào chi phí hợp lý các khoản sau:

3. Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hoặc hóa đơn,chứng từ không hợp pháp.”

Ngày 16/03/2001 UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng. Tại thời điểm Công ty quốc tế sản xuất hộp cao cấp Hà Nội ký hợp đồng thiết kế Khu du lịch Cát Trắng với Công ty Xâydựng trang trí kiến trúc ADC ngày 07/04/2001 thì Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng đã là pháp nhân và có tư cách pháp nhân độc lập, nên Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng không được sử dụng hóa đơn do Công ty Xây dựng trang trí kiến trúc ADC xuất cho Công ty Quốc tế sản xuất hộp cao cấp Hà Nội để làm chứng từ tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN của Công ty TNHH Khu du lịch CátTrắng.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra nếu đúng trên thực tế khoảnchi phí thiết kế xây dựng Khu du lịch Cát Trắng do Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng thanh toán theo hợp đồng số 06/HĐ-TVTK ngày 07/04/2001 thì Công ty quốc tế sản xuất hộp cao cấp Hà Nội và Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng phải lập Biên bản cam kết với nội dung:

- Hóa đơn do Công ty Xây dựng trang trí kiến trúc ADC xuất cho Công ty quốc tế sản xuất hộp cao cấp Hà Nội là do thực hiện thiết kế Khu du lịch Cát Trắng theo hợp đồng số 06/HĐ-TVTK ngày 07/04/2001.

- Công ty quốc tế sản xuất hộp cao cấp Hà Nội chưa sử dụng hóa đơn trên để kê khai khấu trừ thuế đầu vào và tính vào chi phí kinh doanh.

Công ty quốc tế sản xuất hộp cao cấp Hà Nội xuất hóa đơn choCông ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng theo đúng các nội dung đã ghi trên hóa đơn mà Công ty Xây dựng trang trí kiến trúc ADC đã xuất cho Công ty quốc tế sảnxuất hộp cao cấp Hà Nội để làm chứng từ hạch toán vào giá trị tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Cục Thuế tỉnh Hà Tây;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương