ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1025/UBND-ĐT
Về thúc đẩy đầu tư của Việt Nam
ra nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy đầu tư của Việt Namra nước ngoài”; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các Sở - ngành thành phố quán triệt, triển khai thựchiện đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng và giải pháp hỗ trợ thúc đẩy đầu tư ranước ngoài đã được phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở -ngành liên quan có kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân thànhphố định kỳ theo yêu cầu của quyết định nêu trên để Ủy ban nhân dân thành phốbáo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận:
Như trên;
Thường trực Thành ủy (kèm QĐ 236/QĐ-TTg )
TTUB: CT, các PCT;
VPHĐ-UB: CPVP;
Các Phòng Chuyên viên;
Lưu: VT, (ĐT-MT) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín