VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10253/VPCP- KTTH
V/v thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu trong các FTA của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 146/TTr-BTCngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc thực hiện cam kết cắt giảm thuế nhập khẩutrong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018,thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết về thuế nhập khẩu trong cácFTA giai đoạn 2015 - 2018 như Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 146/TTr-BTC trênđây và giao Bộ Tài chính thông báo rộng rãi đến các Bộ, ngành, địa phương biết,thực hiện.

- Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải phápkhi thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu trong các FTA giai đoạn 2015 - 2018 nêutrên để phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, khắc phục những tác động tiêu cực,đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp