VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Tổ chức kỷ nhiệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 4395/UBND-VX ngày 20 tháng 11 năm 2013 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (theo ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015) tại địa phương theo đúng quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị và Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ nhiệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên