BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10258/BGDĐT- KTKĐCLGD
V/v Cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về cấu trúc đề thi, hìnhthức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010như sau:

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI NĂM 2010

1. Đề thi tốt nghiệp THPT

a) Đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chươngtrình giáo dục phổ thông cấp THPT (gồm: thí sinh học Ban Khoa học Tự nhiên, BanKhoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Cơ bản, thí sinh học trường THPT Kĩ thuật vàthí sinh tự do) được ra theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiệnhành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

- Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn,Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:

+ Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhaugiữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao;

+ Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩnvà chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp đểlàm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm.

- Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phầnchung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩnvà chương trình nâng cao, không có phần riêng.

b) Đề thi dành cho thí sinh học theo chương trình GDTX cấp THPTđược ra theo chương trình GDTX cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp12. Đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, không có phầnriêng.

2. Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu làchương trình lớp 12.

a) Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn,Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:

- Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhaugiữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao;

- Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩnvà chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp đểlàm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm.

b) Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phầnchung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩnvà chương trình nâng cao, không có phần riêng.

II. HÌNH THỨC THI NĂM 2010

Hình thức thi của các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPTvà kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau:

1. Thi theo hình thức tự luận: các môn Toán, Ngữ văn, Lịchsử, Địa lí.

2. Thi theo hình thức trắc nghiệm: các môn Vật lí, Hoá học,Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, TiếngĐức, Tiếng Nhật).

Môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 (trong số cácmôn nêu trên) sẽ được thông báo cụ thể vào tháng 3/2010.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quán triệt nhữngnội dung trên, chủ động triển khai chuẩn bị cho các kỳ thi năm 2010; đồng thời khẩntrương thông báo, hướng dẫn cho các đối tượng thí sinh sẽ tham gia dự thi.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với Cục Khảothí và Kiểm định chất lượng giáo dục - 30 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng - HàNội; email: [email protected]; fax (04) 38683700; điện thoại (04) 38683992 đểđược xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận