CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1026/CP-CN
V/v chỉ định thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị và đặt cọc phần vốn vay cho hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc Dự án xây dựng HTKT xung quanh hồ Tây, Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (các công văn số 1867/UB-KH &ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2003 và số 1980/UB-KH &ĐT ngày 03 tháng 7 nam 2003), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6840/TC-TCĐN ngày 03 tháng 7 năm 2003) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4259 BKH/QLĐT ngày 15 tháng 7 năm 2003) về việc chỉ định thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cho hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội và việc đặt cọc cho phần vay vốn ODA của Cộng hoà áo cho hạng mục nêu trên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Xem xét, quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cho hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây theo đúng các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn vay tín dụng của Cộng hòa áo cho Dự án nêu trên có hiệu quả và đúng mục đích.

2. Cho phép Bộ Tài chính tiến hành thủ tục đặt cọc 15% trên tổng giá trị dự kiến vốn vay ODA của Cộng hòa áo cho hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây như đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và của Bộ Tài chính tại các công văn nêu trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng