BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/TCHQ-PC
V/v gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 185/HQHCM-CBLXLngày 15/01/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến gia hạnthời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV XNKTrung Hải tại Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-HC1 ngày 03/01/2014 và Biênbản vi phạm hành chính số 05/BB-HC1 ngày 03/01/2014 do Chi cục Hải quan cửakhẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 lập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 66Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; căn cứ hồ sơ vụviệc và đề nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên, Tổngcục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với trường hợpvi phạm của Công ty TNHH MTV XNK Trung Hải là 30 ngày, kể từ ngày 02/02/2014.

Trong thời hạn được gia hạn, CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm vụ việc trên theoquy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường