BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1026/TCT-CS
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 14/LMHTX ngày 17/02/2009 của Liên minhHợp tác xã tỉnh Phú Yên đề nghị bổ sung đối tượng hợp tác xã được giảm, giãnthời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Điểm 1, công văn số 1326/BTC-CST ngày 04/02/2009 của BộTài chính hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày13/01/2009 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về đối tượng áp dụng bao gồm:

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế theo hướng dẫntại Thông tư số 03/2009/TT-BTC bao gồm cả các tổ chức: hợp tác xã, quỹ tín dụngnhân dân; đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhưng hạch toán độc lập; đơn vịthành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân của tập đoàn kinh tế, tổngcông ty nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC "

Căn cứ theo quy định trên thì hợp tác xã cũng thuộc đốitượng được giảm, giãn thời hạn nộp thuế TNDN nếu đáp ứng đủ điều kiện quy địnhtại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Yênbiết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn