BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10266/BCT-KHCN
V/v giải đáp thc mc khi áp dụng của Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH SAIGON PRECISION

Trả lời công văn hỏa tốc sốPSC-20151005 ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Công ty TNHH SAIGON PRECISION về việcvướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11năm 2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về gii hạncho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từthuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Căn cứ hồ sơ giải trình về các sản phẩmnhập khẩu tại Hp đồng mua bán của Công ty TNHH SAIGONPRECISION. Bộ Công Thương xác nhận 02 sản phẩm mã PO số BFC0033332332 số lượng10 chiếc, và BM 04400193975 tại hóa đơn số (invoiceNo SP15-1015A ngày 01 tháng10 năm 2015) thuộc lô hàng nhập khẩu của Công ty theo công văn trên thuộc đốitượng “sản phẩm với mục đích sử dụng đặc biệt”, không thuộc đối tượng phải áp dụngquy định kiểm tra theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11năm 2009.

Bộ Công Thương thông báo để Công tyTNHH SAIGON PRECISION biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục hải quan;
-
Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang