BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10266/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Điều 9 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Địa chỉ: 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tiếp theo công văn số 7258/TCHQ-GSQL ngày 17/6/2014, nay Tổng cục Hảiquan xin trao đổi cụ thể thêm như sau:

1. Việc xác định trị giá của kim loại quý, đá quý phải khai báo hảiquan của người nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tưsố 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước là rất khó xác định.Do vậy để đảm bảo thuận lợi trong triển khai thực hiện cũng như phù hợp với quyđịnh việc mang vàng của khách xuất cảnh, nhập cảnh, Tổng cục Hải quan đề xuấtsửa đổi tiêu chuẩn kim loại quý, đá quý nêu trên là theo khối lượng để phù hợpvới thực tế công tác thủ tục hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh.

2. Ngoài ra, đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn rõ cách nhận biết cáccông cụ chuyển nhượng khác được chiết khấu theo quy định của pháp luật nêu tạikhoản 4 Điều 6 Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 là những loại nào.

Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có ý kiến vềnội dung trên và nội dung đã nêu tại công văn số 7258/TCHQ-GSQLngày 17/6/2014 để Tổng cục Hải quan hướng dẫnCục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trân trọng sự hợp tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để theo dõi).
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh