BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10267/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để SXXK bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Long An
(81B - Quốc lộ 62 - Phường II - Thị xã Tân An - Tỉnh Long An)
- Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn không số ngày6/1/2009 của Công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco) về đề nghị miễnthuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với số nguyên liệu hạt điều nhậpkhẩu để sản xuất hàng xuất khẩu bị hỏa hoạn ngày 17/8/2007 không còn giá trị sửdụng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuếnhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ công văn số 2927/VPCP-KTTHngày 8/5/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủvề việc miễn giảm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho nguyên liệu, máymóc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hạido nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ phát sinhsau ngày 1/7/2007;

Bộ Tài chính thông báo:

1. Nguyên liệu hạt điều nhập khẩu đểsản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Lafooco bị cháy vào ngày 17/8/2007 được xétmiễn/giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng tương ứng với mức độ thiệt hại,nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Được cơ quan công an, cơ quan giámđịnh xác định rõ việc có thiệt hại nguyên nhân do hỏa hoạn và tỷ lệ thiệt hại;

- Được cơ quan hải quan nơi nhậpkhẩu nguyên liệu và cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp kiểm tra sổ sách, chứngtừ kế toán … và các giấy tờ liên quan, xác định nguyên liệu nhập khẩu nhưng thựctế bị hỏa hoạn không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và/hoặc tái xuất ra nướcngoài.

Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu bịhỏa hoạn có thực hiện bảo hiểm và đã được cơ quan bảo hiểm bồi thường thiệt hạibao gồm cả tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thì không được xử lý miễn,giảm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng tương ứng với số nguyên liệu nhậpkhẩu đã được bồi thường thiệt hại.

2. Số thuế nhập khẩu, thuế GTGTđược miễn, giảm, không thu:

2.1. Miễn thuế nhập khẩu, không thuthuế giá trị gia tăng nếu nguyên liệu nhập khẩu bị thiệt hại toàn bộ không còngiá trị sử dụng.

2.2. Giảm thuế nhập khẩu và thuếgiá trị gia tăng tương ứng với tỷ lệ tổn thất của nguyên liệu nhập khẩu đối vớitrường hợp bị thiệt hại một phần hoặc còn giá trị sử dụng.

3. Để có cơ sở giải quyết miễn, giảm,không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, Công ty Lafoodco xuất trình, nộpcho cơ quan hải quan những giấy tờ sau:

- Công văn đề nghị miễn, giảm,không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho nguyên liệu nhập khẩu đểsản xuất xuất khẩu bị thiệt hại trong đó nêu rõ nguyên nhân dẫn đến thiệt hại,tỷ lệ tổn thất của nguyên liệu nhập khẩu, số tiền thuế đề nghị được miễn, giảmvà cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo.

- Hồ sơ hải quan theo quy định tạikhoản 2 mục I Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Biên bản xác nhận vụ cháy của cơquan phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy;

- Giấy chứng nhận giám định về sốlượng nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thấtthực tế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm,hợp đồng bảo hiểm và chứng từ liên quan (đối với trường hợp có bảo hiểm) hoặccam kết của doanh nghiệp về việc không mua bảo hiểm cho lô hàng bị thiệt hại(đối với trường hợp không mua bảo hiểm);

- Các giấy tờ khác chứng minh hànghóa nhập khẩu bị cháy;

- Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đềnghị miễn, giảm, không thu thuế.

4. Giao Cục hải quan Long An phốihợp với cơ quan thuế địa phương kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ nhập kho, xuấtkho liên quan đến lô hàng bị thiệt hại; đối chiếu các giao dịch kinh doanh củaDoanh nghiệp theo hướng dẫn về kiểm tra trước hoàn thuế sau tại điểm 3.2 Mục IVThông tư số 59/2007/TT-BTC để xác định thực tế và mức độ thiệt hại của nguyênliệu nhập khẩu, nguyên nhân thiệt hại; nguyên liệu nhập khẩu không tiêu thụ tạithị trường nội địa và không xuất khẩu; việc khai báo tỷ lệ tổn thất …

Kết quả kiểm tra nếu xác địnhnguyên liệu, nhập khẩu bị hỏa hoạn đủ điều kiện miễn, giảm thuế theo hướng dẫntại điểm 1, 2 công văn này thì xử lý miễn, giảm thuế theo đúng quy định và cóbáo cáo kết quả xử lý về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trước ngày 1/10/2009.

Bộ Tài chính thông báo để Công tyCP chế biến hàng xuất khẩu Long An, Cục Hải quan Long An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TM và CN Việt Nam;
(thay TL cv số 237/PTM-HVĐT ngày 13/2/2009);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn