BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------

Số: 1026A/TCT-QLN
V/v: Chỉ tiêu thu nợ thuế 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Căn cứ vào báo cáo nợ thuế đến thời điểm 31/12/2009 và đăng ký chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2010 của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Quy trình quản lý thu nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-TCT ngày 15/5/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Tổng cục Thuế xây dựng chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2010 của toàn ngành như sau:

1. Tổng số nợ thuế thời điểm 31/12/2010 không vượt quá 6% so với số thực hiện thu ngân sách năm 2010 (trừ số nợ thuế được gia hạn theo quy định), trong đó:

- Giảm 100% nợ chờ điều chỉnh (trừ các khoản nợ chờ điều chỉnh do có khiếu nại).

- Thu trên 80% nợ có khả năng thu thời điểm 31/12/2009.

2. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chỉ tiêu tổng số nợ thuế so với số thực hiện thu ngân sách năm 2010 theo tỷ lệ đã đăng ký theo hướng dẫn tại công văn số 5263/TCT-QLN ngày 25/12/2009 của Tổng cục Thuế. Riêng Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Hưng Yên, Kiên Giang, Kon Tum, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo tỷ lệ nợ thuế so với số thực hiện thu ngân sách năm 2010 không vượt quá 7% (không bao gồm số nợ thuế được gia hạn theo quy định).

3. Trên cơ sở các chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2010 nêu tại điểm 1, điểm 2 công văn này, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho các phòng thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế, báo cáo Tổng cục Thuế về các chỉ tiêu này trước ngày 30/4/2010. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu nợ thuế là một trong các nội dung để đánh giá và đề xuất thi đua khen thưởng đối với các đơn vị trong toàn ngành thuế./.

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các Vụ: KK, DTTT, TCCB, TNCN (để phối hợp);
- Thanh tra, Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLN(2b). Minh

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

>> Xem thêm:  Tính tương xứng trong đền bù đất tái định cư đối với nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trên địa bàn ?