TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công vănsố 1812/HQBD-KTSTQ ngày 22/7/2014 của CụcHải quan Bình Dương vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của một số C/O mẫu E,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở kiểmtra và hướng dẫn, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương gửi toàn bộ hồ sơ các lô hàngcó liên quan để Cục Giám sát quản lý kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và trảlời cụ thể.

Cục Giám sát quảnlý thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn