BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1027/TCHQ-GSQL
V/v đính chính công văn số 6815/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Ngày 26/12/2008 Tổng cục Hải quan có công văn số6815/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc phân loại máy bơm trụcvít. Do sơ suất trong khâu đánh máy tại công văn số 6815/TCHQ-GSQL dẫn trên,Tổng cục đính chính lại như sau:

Trong công văn số 6815/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2008 mã số ghilà:

- 8413.60.10.20: bơm nước có công suất dưới 8000 m3/h.

- 8413.60.10.20: bơm nước có công suất từ 8000 m3/h đến dưới13000 m3/h.

Nay đính chính lại là:

- 8413.60.10.20: bơm nước có công suất không quá 8000 m3/h.

- 8413.60.10.30: bơm nước có công suất trên 8000 m3/h nhưngkhông quá 13000 m3/h.

Văn bản này là bộ phận không tách rời của văn bản số6815/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng thápbiết, thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục đểcó chỉ đạo kịp thời./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh