ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1027/UBND-CT
V/v: gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc.

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH Thương mại Hoa Lợi
(đ/c: Lô 34, Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Căn cứ Công văn số 3136/BCT-TMMNngày 11/4/2012 của Bộ Công Thương về việc gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng thancốc; xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Hoa Lợi tại Công văn số 17/KD-HLngày 20/4/2012 về việc nhập khẩu than cốc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian nhậpkhẩu biên mậu mặt hàng than cốc cho Công ty Thương mại Hoa Lợi theo quy địnhtại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của UBND tỉnh Lào Cai đến hếtngày 30/6/2012 với số lượng 760 tấn (bảy trăm sáu mươi tấn);

2. Giao Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan quản lýchặt chẽ theo quy định của pháp luật việc nhập khẩu than cốc nêu trên của Công tyTNHH Thương mại Hoa Lợi;

3. Công ty TNHH Thương mại Hoa Lợiphải thực hiện đúng quy định về chính sách nhập khẩu than cốc, chính sách thuế,các quy định của pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liênquan khác; đồng thời gửi báo cáo kết quả nhập khẩu về Sở Công Thương Lào Cai vàongày 25 hàng tháng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thìn);
- Lưu VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương