VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để phát huy kết quả của Hội nghịHiệu trưởng trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 14tháng 02 năm 2012 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến nhưsau:

1. Hoan nghênh Bộ Giáo dục và Đàotạo tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng về Đổi mới quản lýgiáo dục đại học năm 2011 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Về cơ bản, nhấttrí với 4 nội dung nêu trong Báo cáo của Bộ tại hội nghị, bao gồm: thực hiệnphân cấp trong quản lý giáo dục đại học; thực hiện các tiêu chí mới trong côngtác mở ngành, chuyên ngành đào tạo các trình độ; xác định chỉ tiêu tuyển sinhgắn với khả năng đào tạo của trường đại học, cao đẳng; triển khai công tácthanh tra, kiểm tra trong một số lĩnh vực liên quan đến giáo dục đại học.

2. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạocăn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủvề đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 và Chương trình hànhđộng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn2010 - 2012 (ban hành tại Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 01 năm2010), báo cáo đầy đủ, toàn diện, có định lượng cụ thể các kết quả thực hiệntrong năm 2010 và năm 2011 về 12 nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 11 nhiệm vụ xác định trong Chương trình hành độngcủa Bộ nêu trên; xác định rõ những giải pháp và chỉ tiêu mà Bộ và các trườngđại học, cao đẳng cần đạt được trong năm 2012 nhằm thực hiện đầy đủ nội dungChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ, trình Thủtướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 3 năm 2012. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đàotạo cần khẩn trương có văn bản chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng và các SởGiáo dục và Đào tạo trong cả nước có trách nhiệm phối hợp với các Bộ chủ quảnvà Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ về đổi mớiquản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2012 với các yêu cầu cụ thể cần hoàn thànhtrong năm 2012.

3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tổng kết 3năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 03 năm2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; các Vụ: PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ