BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10270/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại khu vực xuất cảnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trảlời công văn số số 1204/HQLC-NV ngày 04/07/2014 và công văn số 1405/HQLC-NVngày 31/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Điều 6, Điều 7 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chínhHướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theoQuyết định số 24/2009/TT-BTC ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyếtđịnh số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chếkinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/TT-BTCngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở nội dung công văn số 1204/HQLC - GSQL ngày 04/07/2014 và công văn số 1405/HQLC-NV ngày 31/07/2014của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo cụ thể kết quả kiểm tra thực tế cửa hàngmiễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hải Hà,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Xác nhận địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại tầng IIToà nhà Trung tâm quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai của Công ty TNHH Đầu tưThương mại Hải Hà đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan.

2.Cửa hàng miễn thuế của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hải Hà chỉ được phép hoạtđộng sau khi có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 3 vàkhoản 2 Điều 6 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính.

3.Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm giám sát và chỉ cho phép doanhnghiệp hoạt động sau khi đã bổ sung giấy chứng nhận đầu tư và xây dựng phươngán, kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát của đơn vị đối với cửa hàng miễn thuếtheo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện nội dungtrên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh