BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10278/TCHQ-CNTT
V/v vướng mắc khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn 2862/HQHCM-GSQL ngày 06/08/2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắckhi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS,TổngCục Hải quan trả lời như sau:

1. Về vướng mắc liên quan tới chức năng thống kê trên chương trìnhE-Customs 5

- Hiện tại hệthống Ecustoms 5 chưa có chức năng thống kê tờ khai quá hạn làm thủ tục hảiquan. Tổng Cục hải quan ghi nhận ý kiến đề xuất và xem xét bổ sung trong thời gian tới;

- Chức năng theodõi trạng thái tờ khai trên Ecustoms 5 có hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết vềtên doanh nghiệp và mã số thuế của doanh nghiệp (cụ thể như hình dưới). Đề nghịđơn vị kiểm tra lại trên hệ thống.

Công văn 10278/TCHQ-CNTT 2014 vướng mắc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS

- Hiện nay do lưulượng người sử dụng hệ thống Ecustoms 5 lớn nên để đảm bảo hiệu năng, việc tracứu chi tiết tờ khai chỉ dành riêng cho user cấp Chi cục. Đối với user cấp Cục,đề nghị đơn vị sử dụng chức năng tra cứu chi tiết tờ khai trên hệ thốngVNACCS/VCIS (nghiệp vụ IID, IEX, TK01A, TK01B…).

2. Về vướng mắc liên quan đến tờ khai sửa đổi bổ sung

- Theo thiết kếcủa hệ thống VNACCS/VCIS, khi tiến hành sửa đổi, bổ sung trong thông quan đốivới tờ khai luồng vàng/đỏ, ký tự cuối cùng của số tờ khai sẽ tăng lên 1. Vì hệthống VNACCS/VCIS không hỗ trợ việc phân biệt sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệpnên khi kiểm tra công chức thực hiện đối chiếu tờ khai ban đầu với tờ khai sửađổi, bổ sung kết hợp với giải trình; của doanh nghiệp để xử lý;

- Nhằm đơn giảnquy trình thủ tục, hệ thống VNACCS/VCIS đã được thiết kế để công chức được phâncông kiểm tra hồ sơ và kiểm hóa sẽ tiếp tục xử lý các tờ khai sửa đổi, bổ sung.Trong trường hợp muốn thay đổi người kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm hóa Lãnh đạo Chicục có thể phân công lại;

- Theo quy trình 988/QĐ-TCHQ trong trường hợp tờ khai luồng đỏ, công chức kiểm hóa sẽ là ngườixác nhận CEA/CEE. Đối với những tờ khai sửa đổi, bổ sung đề nghị Cục Hải quanTP.Hồ Chí Minh hướng dẫn công chức xử lý tờ khai theo đúng quy trình đã đượchướng dẫn tại Thông tư 22/2014/TT-BTC và quyết định 988/QĐ-TCHQ .

3. Việc tra cứu thông tin phục vụ quản lý hải quan đối với tờ khai VNACCS/VCIS (tra số container xemđã mở tờ khai chưa)

Tổng Cục hải quanghi nhận để xây dựng yêu cầu bài toán trong thời gian tới.

Tổng Cục hải quanthông báo Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh