TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/GSQL-GQ2
V/v doanh nghiệp nhận gia công mua lại sản phẩm gia công

Hà Nội, ngày09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh KhánhHòa.

Trả lời công văn số 758/HQKH-NV ngày 17/08/2015 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việcvướng mắc thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc Công ty mua lại sản phẩm gia công của đối tác đặt gia côngđây là trường hợp hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhânnước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Do vậy, đề nghịCục Hải quan tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quantỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân