BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc tính thuế NPL dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 194/HQAG-NVngày 20/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc vướng mắc tính thuếnguyên phụ liệu dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giangtiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 162/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2010của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh