TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1028/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty METRO CASH & CARRY Việt Nam

Trả lời công văn số OL: 2202/2006/MCCVN-TT ngày 22/2/2006 của Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam (MCCVN) đề nghị hướng dẫn về thuế đối với lãi tiền vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 8, Mục IV, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì khoản lãi tiền vay chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% tính trên doanh thu chịu thuế.

Trường hợp Công ty MCCVN nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Hiệp định khung về Hợp tác Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu ngày 26/9/1997 thì Công ty sẽ được miễn các loại thuế liên quan theo quy định tại Điều 8 Hiệp định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty MCCVN biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến