công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10283 TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2002
VỀ VIỆC DỪNG HOÀN THUẾ TTBĐ ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU XK

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 906/CP-KTTH ngày 31/7/2002 của Chínhphủ về việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu có nhãn hiệu bảnquyền nước ngoài xuất khẩu, Bộ Tài chính thông báo như sau:

Dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu cónhãn hiệu bản quyền nước ngoài sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu từ ngày 1/8/2002trở đi theo hướng dẫn tại Thông tư số 86/2001/TT-BTC ngày 29/10/2001 của Bộ Tàichính về việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với thuốc lá điếu xuấtkhẩu.

Đối với cơ sở kinh doanh có xuất khẩu thuốc lá điếu trướcngày 1/8/2002 được tiếp tục hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với thuốc láđiếu xuất khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư số 86/2001/TT-BTC (nêu trên).

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan biết.