Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10285TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI BÒ GIỐNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 741/CP-KTTH ngày 01/7/2002 củaChính phủ về việc thuế GTGT đối với bò giống nhập khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫnkhông thu thuế GTGT đối với bò giống nhập khẩu như sau:

1/ Từ 1/1/2002 không thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối vớibò giống do các cơ sở nhập khẩu (kể cả uỷ thác nhập khẩu) để thực hiện dự ánphát triển đàn bò sữa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Để có căn cứ không thu thuế GTGT đối với bò giống ở khâunhập khẩu cơ sở nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan Hải quan các thủ tục, hồsơ như sau:

- Hợp đồng nhập khẩu bò giống ký với nước ngoài;

- Hợp đồng bán (hoặc uỷ thác nhập khẩu) giữa cơ sở nhập khẩuvới cơ sở thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa đã được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dựán phát triển đàn bò sữa cho cơ sở thực hiện dự án (bản sao có chữ ký, đóng dấuxác nhận của chủ dự án).

2/ Cơ sở nhập khẩu bò giống thuộc đối tượng không phải nộpthuế GTGT ở khâu nhập khẩu tại điểm 1 nêu trên không phải tính và kê khai nộpthuế GTGT bò giống nhập khẩu cho các dự án nêu trên. Khi lập hoá đơn cho chủ dựán, cơ sở nhập khẩu bò giống chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT,dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

3/ Hoàn thuế GTGT cho các cơ sở nhập khẩu bò giống đã nộpthuế GTGT ở khâu nhập khẩu:

Cơ sở nhập khẩu bò giống kể từ ngày 1/1/2002 để thực hiện dựán phát triển đàn bò sữa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽđược hoàn lại số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. Cơ sở nhập khẩu và chủ dựán thực hiện điều chỉnh lại giá thanh toán theo giá không có thuế GTGT. Các chủdự án quyết toán khoản chi về bò giống theo giá không có thuế GTGT.

Để có căn cứ hoàn lại số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu,cơ sở nhập khẩu phải xuất trình đầy đủ các thủ tục hồ sơ sau:

- Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT;

- Hợp đồng nhập khẩu bò giống ký với nước ngoài (bản sao cóchữ ký, đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu);

- Hợp đồng bán (hoặc uỷ thác nhập khẩu) giữa cơ sở nhập khẩuvới cơ sở thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa đã được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dựán phát triển đàn bò sữa cho cơ sở thực hiện dự án (bản sao có chữ ký, đóng dấuxác nhận của chủ dự án);

- Tờ khai Hải quan về hàng nhập khẩu có xác nhận của cơ quanHải quan;

- Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (bản sao có chữ ký,đóng dấu xác nhận của cơ sở nộp);

- Hoá đơn bán bò giống theo giá không có thuế GTGT.

Bộ Tài chính uỷ quyền cho Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, TPtrực thuộc Trung ương thực hiện hoàn thuế GTGT cho các trường hợp theo hướngdẫn tại điểm 2 công văn này. Việc hoàn thuế thực hiện sau khi đã kiểm tra thủtục, hồ sơ tại cơ sở nhập khẩu bò giống. Tiền hoàn thuế lấy từ quỹ hoàn thuếGTGT.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơnvị gửi văn bản về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) để nghiên cứu giải quyết.