BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1029/LĐTBXH-TTTT
V/v Triển khai ứng dụng CNTT quản lý hộ nghèo và đối tượng BTXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hộicác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua thực tiễn thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 15tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo trongdịp tết Kỷ Sửu vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thựchiện hiệu quả Quyết định này, giảm thiểu sai sót. Một trong những kinh nghiệmdẫn đến thành công này là việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)trong quản lý hộ nghèo tại các địa phương nói trên.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của ứng dụng CNTT trong quảnlý đối tượng của ngành, nhất là hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghịđịnh 67/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ đề nghị:

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phốđẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong việc quản lý hộ nghèo và đối tượng bảotrợ xã hội theo Nghị định 67/2006/NĐ-CP Việc ứng dụng này sẽ được triển khaiđến cấp quận, huyện và tương đương.

2. Trung tâm Thông tin thuộc Bộ chủ trì phối hợp với Cục Bảotrợ xã hội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện.

Đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ độngphối hợp với Trung tâm Thông tin và Cục Bảo trợ xã hội để triển khai và gửi vềBộ các cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội muộnnhất là ngày 30/11/2009.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Cục BTXH, TTTT (để thực hiện);
Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰCĐàm Hữu Đắc