BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1029TCT/TNCN
V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:

Trung tâm đo lường thuộc Tổng cục đo lường chất lượng
(Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy – Hà Nội)

Trảlời công văn số 108/ĐL-HCNS ngày 10/03/2005 của Trung tâm đo lường hỏi về thuếthu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Căn cứ điểm 2.1.5 mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thunhập cao thì:Các khoản thu nhập của các cá nhân không thuộc đối tượng chịuthuế thu nhập doanh nghiệp như: thu nhập từ dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụtin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo hoạt động biểu diễn, tổchức biểu diễn … dịch vụ khác thuộc thu nhập thường xuyên chịu thuế.

Dovậy, trường hợp Trung tâm đo lường ký hợp đồng với các cá nhân trong nước làmdịch vụ nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ cho các đề tài nghiên cứuthì các cá nhân này phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thu nhập từ dịch vụ nàythuộc thu nhập thường xuyên chịu thuế.

2.Ngoài thuế TNCN, trường hợp Trung tâm đo lường thực hiện các hợp đồng tư vấncho các doanh nghiệp về xây dựng, hướng dẫn các quy trình công nghệ, các quy trìnhkỹ thuật thì căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn hiện hành Trung tâm xác định nghĩa vụnộp thuế theo từng hợp đồng kinh doanh và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT thuếTNDN theo quy định.

Tổngcục Thuế thông báo để Trung tâm đo lường được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc