BỘ XÂY DỰNG

------------

Số: 103/BXD-KHTC

V/v: lập dự toán chi phí thực hiện dự án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Viện Quy hoạch Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 159/QH ngày 10/5/2010 của Viện Quy hoạch Hải Phòng về việc xin duyệt dự toán quy hoạch xây dựng trục hành lang kinh tế Hà Nội – Hải Phòng. Sau khi xem xét các tài liệu gửi kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch xây dựng dọc trục hành lang kinh tế Hà Nội – Hải phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch Hải Phòng lập chưa có đủ cơ sở để xem xét, phê duyệt.

2. Đề nghị Viện Quy hoạch Hải Phòng, căn cứ nhiệm vụ dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 952/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 và các quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng, lập lại dự toán chi phí thực hiện dự án trình Bộ Xây dựng trước ngày 30/5/2010, trong đó lưu ý:

- Lập dự toán chi tiết chi phí mua bản đồ địa hình phục vụ công tác quy hoạch;

- Lập dự toán chi tiết chi phí thực hiện các nội dung nghiên cứu bổ sung đối với các đô thị nằm trong vùng ảnh hưởng của trục đường cao tốc, kèm theo thuyết minh, đề cương nghiên cứu.

Bộ Xây dựng thông báo để Viện Quy hoạch Hải Phòng biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng N.Đ. Toàn

- Cục PHĐT

- Lưu VP, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Đã ký

Trần Thanh Hà