BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 103/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn triển khai tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng Khánh Hòa

Phúc đáp công văn số 2344/SXD-KTQH ngày 15/9/2010 của Sở Xâydựng Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn triển khai tổ chức lập, thẩm định và phê duyệtnhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch Đô thị cùng các văn bảnhướng dẫn kèm theo đã hướng dẫn cụ thể cho từng loại dự án quy hoạch được triểnkhai trong hoặc ngoài phạm vi đô thị, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa nghiêm túcthực hiện theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật nói trên.

2. Đối với trường hợp các dự án chuyển tiếp thực hiện từLuật Xây dựng sang Luật Quy hoạch Đô thị, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa thựchiện theo hướng dẫn của Thông tư số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trên đây các ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựngKhánh Hòa nghiên cứu và triển khai thực hiện.


Nơi nhận:
 Như trên;
Thứ trưởng N.Đ. Toàn (để b/c);
UBND tỉnh Khánh Hòa;
Lưu VP, Vụ KTQH.


TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng