B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 103/BYT-TB-GT
V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện mã số HS và hàng hóa không thuộc thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:Tổng cục Hải quan

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khu trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư), trong đó danh mục trang thiết bị y tế kèm mã số HS thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu đã được Bộ Y tế và Tổng Cc hải quan thống nhất xây dựng, ban hành tại Phụ lục số I kèm theo Thông tư.

Tiếp theo công vănsố 9924/BYT-TB-CT ngày 17/12/2015 của Bộ Y tế gửi Tổng cục Hải quan đề nghị phối hợp xác định mã số HS và hàng hóa không thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu (công văn đính kèm), căn cứ nội dung trao đổi, thống nhất tại cuộc họp ngày 23/12/2015 giữa các Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế, Bộ Tài chính (Vụ chính sách thuế) và Tổng cục Hải quan (Cục giám sát quản lý về hải quan, Cục thuế xuất nhập khẩu) trong phối hợp hướng dẫn thực hiện mã số HS và hàng hóa không thuộc thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

Để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đơn vị nhập khẩu trong việc xác định, thông quan hàng hóa nhập khẩu và giảm áp lực cho cơ quan quản lý tránh phát sinh thủ tục hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế) đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp và chỉ đạo, thông báo Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một số nội dung sau:

1. Đối với các sản phẩm trang thiết bị y tế không thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được Bộ y tế xác nhn theo quy định của Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2015, đề nghị được tiếp tục áp dụng và có giá trị pháp lý căn cứ theo quy định của Thông tư số 30/2015/TT-BYT(thay thế Thông tư số 24/2011/TT-BYT).

2. Đối với các mặt hàng chất thử, hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa, đơn vị nhập khẩu với mục đích để sử dụng cho các ngành khác, không sử dụng trong lĩnh vực y tế, hoặc các mặt hàng nhập khẩu có mã số HS trùng với mã số HS trong mô tả hàng hóa được quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư, hoặc nhập khẩu các mặt hàng sử dụng độc lập không dùng cho thiết bị y tế, đề nghị hướng dẫn cho phép các đơn vị nhập khẩu được thông quan hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp đơn vị nhập khẩu khai báo và cam kết, chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng không dùng trong lĩnh vực y tế hoặc mặt hàng nhập khẩu được sử dụng độc lập không dùng cho thiết bị y tế và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện theo đúng quy định khác có liên quan.

3. Cử cán bộ đầu mối tại các đơn vị thuộc Tổng Cục hải quan (Cục giám sát quản lý về hải quan, Cục thuế xuất nhập khẩu) để tham gia nhóm công tác phối hợp với Bộ Y tế trong việc xác định hàng hóa, trang thiết bị y tế nhập khẩu để tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị nhập khẩu trong quá trình thông quan hàng hóa. Văn bản cử cán bộ của Tổng cục Hải quan (đề nghị cung cấp tên cán bộ, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email) đề nghị gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bvà Công trình y tế) theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại liên hệ: (04) 62732272/ 0904050626.

Trên đây là một số nội dung liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư, kính đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp và chỉ đạo để tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị nhập khẩu trong quá trình thông quan hàng hóa.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Tổng Cục hi quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- TT
. Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Cục GSQL về HQ, Cục thuế XNK - TCHQ;
- Vụ chính sách thuế - Bộ Tài chính
- Lưu: VT, TB-CT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
Nguyễn Minh Tuấn