TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/GSQL-GQ1
V/v đăng ký tờ khai hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công vănsố 2367/HQLC-KTSTQ ngày 19/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêutại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc chấpnhận đăng ký tờ khai hải quan

Căn cứ khoản 1,khoản 3 Điều 12 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 25/11/2012 của Bộ Tài chính:

“1. Việc tiếpnhận, kiểm tra, cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử của cơ quanHải quan được tự động thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hảiquan.

3. Trường hợp chấpnhận tờ khai hải quan điện tử, thông qua Hệ thống xử dữ liệu điện tử hải quan, cơ quan Hải quan cấp số tờ khai hảiquan điện tử và phân luồng theo một trong các hình thức sau...”

Hệ thống thôngquan điện tử V4 cho phép từng Cục Hải quan thiết lập thời gian làm việc tronggiờ hành chính và ngoài giờ hành chính tùy theo nhu cầu làm việc của từng đơnvị, theo đó:

- Trường hợp doanhnghiệp truyền dữ liệu điện tử khai hải quan ngoài giờ làm việc: Hệ thống thôngquan điện tử V4 tiếp nhận thông tin khai của doanh nghiệp và trả về số tiếpnhận, số tờ khai. Sau khi đến giờ làm việc, hệ thống sẽ trả về kết quả phânluồng cho doanh nghiệp.

- Trường hợp doanhnghiệp truyền dữ liệu điện tử khai hải quan ngoài giờ làm việc: Hệ thống thôngquan điện tử V4 tiếp nhận thông tin khai của doanh nghiệp và trả về thông tinsố tiếp nhận, số tờ khai, kết quả phân luồng cho doanh nghiệp.

Đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Lào Cai căn cứ quy định hệ thống và thực tế hồ sơ vụ việc để giảiquyết.

2.Về chính sách thuế của tờ khai hải quan

Căn cứ quy địnhtại Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời điểm tính thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơquan hải quan.

Cục Giám sát quảnlý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn