BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/TCT-KKV/v kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:CụcThuếcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộc Trung ương.

Thực hiện công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được nhiều phản ánh, vướng mắc của Cục Thuế về hồ sơ hải quan trong hoàn thuế giá trị gia tăng liên quan đến cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền theo hướng dẫn tại công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015, công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015, công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Cục Thuế thực hiện phi hợp, cung cấp thông tin về danh sách các cơ sở kinh doanh được phân loại có rủi ro cao về thuế theo công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính trên địa bàn với Cơ quan Hải quan để thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất khẩu và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013; công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Tổng cục Hải quan (để phối hợp chỉ đạo);-VụCS, PC, TTr-TCT;
- Lưu: VT, KK.2b.

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí