BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/BHXH-CSXH
V/v báo cáo về gii quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Quá trình tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, BHXH một số địa phương phản ánh có một số vướng mắc, trong đó có nội dung giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Điểm b, Khoản 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Để có căn cứ hướng dẫn thống nhất, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện một snội dung sau:

1. Thống kê tổng số người thực tế đã được cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu theo Điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH mà có cùng thời Điểm hưởng kể từ ngày 01/01/2016 (lao động nữ, lao động nam); sử dụng dữ liệu theo mẫu số 19E-HSB ban hành kèm theo Quyết định s 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam; số liệu thống kê tính đến hết ngày 25/3/2016;

2. Tổng hợp các vấn đề vướng mắc khi thực hiện Luật BHXH năm 2014;

3. Tổng hợp các nội dung vướng mắc khi sử dụng phần mềm giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

Văn bản gửi về BHXH Việt Nam (bản giấy gửi Ban Thực hiện chính sách BHXH và bản điện tử gửi về địa chỉ email: [email protected] ) trước ngày 01/4/2016 đối với ni dung nêu tại Mục 1, trước ngày 15/4/2016 đối với Mục 2 và Mục 3 văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Trưởng Ban THCS BHXH (để b/c);
- Website BHXH Việt Nam;

- Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Ngọc Thọ