TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/CT-TTHT
V/v: Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành
Địa chỉ: 21/6D Phan Huy Ích, phường 14, Quận Gò Vấp
Mã số thuế: 0301449014

Trả lời văn bản ngày 8/01/2015 củaCông ty về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoảnchi cho lao động nữ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tínhthuế TNDN năm 2007, 2008):

+ Tại Điểm 2.13 Mục III Phần B quyđịnh các khoản chi cho lao động nữ không đúng đối tượng và mức chi vượt quátheo các quy định dưới đây không được tính vào chi phí hợp lý:

“a) Chi cho đào tạo lại nghề cholao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghềkhác theo quy hoạch phát triển của cơ sở kinh doanh.

Khoản chi này bao gồm: học phí(nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).

b) Chi phí tiền lương và phụ cấp(nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do cơ sở kinh doanh tổ chức vàquản lý. Số lượng giáo viên được xác định theo định mức do hệ thống giáo dục đàotạo quy định.

c) Chi phí tổ chức khám sức khỏethêm 01 lần trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữcông nhân viên.

d) Chi bồi dưỡng cho lao động nữsau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai. Mức chi không vượt quá 1,5tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định để giúp lao động nữ khắc phục mộtphần khó khăn do sinh đẻ.

e) Phụ cấp làm thêm giờ cho laođộng nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ theochế độ quy định mà ở lại làm việc cho cơ sở kinh doanh được trả theo chế độhiện hành.”

+ Tại Điểm 5b Mục IV Phần E quyđịnh miễn thuế, giảm thuế TNDN cho các trường hợp sau:

“ Cơ sở kinh doanh hoạt động tronglĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trongđó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên, hoặc sửdụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng sốlao động có mặt thường xuyên của cơ sở kinh doanh được giảm số thuế TNDN phảinộp tương ứng với số tiền thực chi cho lao động nữ hướng dẫn tại điểm 2.13 MụcIII, Phần B Thông tư này nếu hạch toán riêng được.

Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan vănphòng thuộc các Tổng công ty Nhà nước có đủ điều kiện về lao động nữ nhưngkhông trực tiếp kinh doanh thì không giảm thuế theo tiết này.”

Căn cứ Điểm 1 Mục IV Phần H Thông tưsố 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (ápdụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2009 đến 2011):

“ Doanh nghiệp hoạt động tronglĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải được giảm số thuế thu nhập doanh nghiệpphải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ hướng dẫn tại tiếta điểm 2.10 mục IV Phần C Thông tư này nếu hạch toán riêng được.

Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan vănphòng thuộc các Tổng công ty không trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không giảmthuế theo điểm này.”

Căn cứ Khoản 2.9.a Điều 6; Khoản 1Điều 21 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2012, 2013);

Căn cứ Khoản 2.9.a Điều 6; Khoản 1Điều 21 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2014),

Trường hợp Công ty hoạt động tronglĩnh vực sản xuất có phát sinh các khoản chi thêm cho lao động nữ, nếu khoảnchi này chi đúng đối tượng, mức chi đúng quy định và có đầy đủ hoá đơn, chứngtừ hợp pháp thì Công ty được giảm số thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thựcchi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn nêu trên. Công ty phải tự xác định sốthuế TNDN được giảm để kê khai và quyết toán với cơ quan thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
78_ 1653 (09/01/2015)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga