TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1030/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Tập đoàn FL SMIDTH A/S
- Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số TTT/AD-06-22054 ngày 24/1/2006 của Tập đoàn FL Smidth A/S đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng cung cấp dây chuyền thiết bị cho nhà máy xi măng Tam Điệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu, cước vận tải biển và bảo hiểm đến cảng Việt Nam đối với máy móc, thiết bị này của Hợp đồng số 03 TECH-XMNB-FLS/TT98 ngày 2/8/1998 ký giữa Tập đoàn FL Smidth A/S với Công ty xi măng Ninh Bình không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Hướng dẫn nêu trên thay thế hướng dẫn tại công văn số 2986 TCT/NV5 ngày 3/8/2001 và công văn số 4976/TCT-ĐTNN ngày 30/12/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn FL Smidth A/S và Cục thuế tỉnh Ninh Bình biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến