BỘ Y TẾ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10302/BYT-KH-TC
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, công tác đu tranh, phòng chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về lĩnh vực dược phm, mỹ phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng, dược liệu tăng cao.

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là hàng gi, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đối với các mặt hàng là thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,... ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng, trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của nhiu doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Kế hoạch s 218/KH-BCĐ389 ngày 01/12/2015 của Trưng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitừ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo một snội dung sau:

1. Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Chi cục Hải quan, Sở Công thương, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tập trung, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi, hàng nhái và hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức trong lĩnh vực y tế nói chung; đặc biệt ưu tiên các nguồn lực để tập trung kiểm tra, giám sát, đấu tranh phát hiện đối với các nhóm mặt hàng như thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm, dược liệu có nhu cầu trao đi lớn trên thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và tiềm ẩn nguy cơ cao đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với các mặt hàng này, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trong trường hp phát hiện buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém cht lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm và công khai theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương đtập trung và tăng cường công tác phi hp kiểm tra, giám sát liên ngành, đm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ưu tiên tập trung hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng...), thuốc, mỹ phẩm, dược liệu theo chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ đng phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan, Sở Công thương và các lực lượng chức năng liên quan khác triển khai công tác đấu tranh, phòng chống, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong lĩnh vực y tế (nếu có).

3. Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan, Cơ quan công an, ... cung cấp thông tin kịp thời và công khai các thông tin về phát hiện và xử lý trên phương tin thông tin đi chúng đi với các trường hợp vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ ngun gc xuất xứ nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng.

4. Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để khuyến khích các cá nhân, tổ chức chủ động, tích cực tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nói chung và đặc biệt nhóm mặt hàng y tế nói riêng.

5. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của hàng gi, hàng kém chất lượng, hàng lậu đkhông tiếp tay cho kẻ xấu, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thuốc.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự phối hợp và sớm mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của y ban nhân dân tnh để Ngành y tế trin khai tốt hơn công tác phối hp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Th
tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưng BCĐ 389 QG (để báo cáo);
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Ban Chỉ đạo 389 QG (
để báo cáo);
- Văn phòng BC
Đ 389 QG (để báo cáo);
- Tổng
cục Hi quan (để phối hợp chđạo);
- Sở Y tế (đ
phi hợp thực hiện);
- Các Vụ/Cục: VPB, T.Tra Bộ, TTB&CTYT, QLD, ATTP, YDHCT, YTDP, QLMTYT (để thực hiện);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
KIÊM TRƯỞNG
BAN CHỈ ĐẠO 389 BỘ Y TẾ
Phạm Lê Tuấn