BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1030TCT/ĐTNN
V/v: kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:Cục thuế thành phố Hà Nội

Trảlời công văn số 172/CT-TTr ngày 02/03/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nộivềviệc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điểm 2, Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003của Bộ Tài chính thì: trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phươngnơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng công ty không có tư cách phápnhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hànghóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai,nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanhthu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuếsuất 5% tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụthuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Tổng công ty, Công ty có trách nhiệm kêkhai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan Thuế nơi đóng trụsở chính. Số thuế GTGT cơ sở hạch toán phụ thuộc đã nộp tại địa phương đượctính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty, Tổng công ty kê khai nộp thuế GTGTtại Văn phòng trụ sở chính. Công ty, Tổng công ty có trách nhiệm đăng ký cấp mãsố thuế cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, cơ sở hạch toán phụ thuộc sử dụng hóađơn của đơn vị cấp trên; sử dụng Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 07C/GTGT banhành kèm theo Thông tư này)

Đốichiếu với quy định trên, trường hợp của Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ YKSEPRE 24 có Văn phòng ở Hà Nội, cử nhân viên tới các tỉnh khác để thực hiệndịch vụ bảo vệ, không thành lập cơ sở trực thuộc ở các địa phương nơi cung cấpdịch vụ, thì Công ty không phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT tại các địaphương nơi thực hiện dịch vụ này mà thực hiện kê khai, nộp thuế tại Hà Nội nơiCông ty đóng trụ sở.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
- Lưu VP (HC), ĐTNN 2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến