TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1031/GSQL-TH
V/v mặt hàng đường gửi kho ngoại quan để xuất sang nước khác qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH TM và Kho vậnDevyt.
(Đ/c: Tầng Ts 5, Đào Duy Anh, P. Phương Liên, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 131/CV-KV ngày 31/8/2015 của Côngty TNHH Thương mại và Kho vận Devyt đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối vớimặt hàng đường nhập từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất sang nước khác quacửa khẩu phụ, Cục giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về chính sách quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan:

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật Thương mạithì mặt hàng đường không thuộc Danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.Do đó, được gửi kho ngoại quan để xuất sang nước thứ ba theo quy định tại Điều85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Hải quan.

Thủ tục Hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 88Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Cửa khẩu xuất, nhập đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan:

Cửa khẩu xuất, nhập hàng hóa qua các tỉnh biên giớithực hiện theo quy định tại công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của Thủtướng Chính phủ và Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ CôngThương.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quancó ý kiến để Công ty TNHH Thương mại Kho vận Devyt biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha