công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1031/TCHQ-GSQL
NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐÓNG DẤU "Đà THANH KHOẢN" TRÊN TỜKHAI XUẤT KHẨU

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Ninh, Long An, Tây Ninh

Trả lời Công văn số 437/HQQN ngày 24/1/2003 của Cục Hải quan Quảng Ninh, Công văn số 104/HQLA .NVngày 17/2/2003 của Cục Hải quan Long An, Công văn số 209/CHQTN ngày 25/2/2003của Cục Hải quan Tây Ninh về việc đóng dấu "Đã thanh khoản" trên tờkhai xuất khẩu đối với hàng sản xuất xuất khẩu và hàng tạm nhập - tái xuất,Tổng cục ý kiến như sau:

Việc đóng dấu "Đã thanh khoản" lên tờ khai xuấtkhẩu hàng sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất là nhằm mục đích phân biệtgiữa tờ khai xuất khẩu đã được sử dụng để thanh khoản, hoàn thuế nhập khẩu vàtờ khai xuất khẩu chưa sử dụng để thanh khoản, hoàn thuế nhập khẩu; ngăn chặnhành vi sử dụng nhiều lần tờ khai xuất khẩu trong việc thanh khoản, hoàn thuếnhập khẩu để rút tiền của Nhà nước.

Vì vậy, việc đóng dấu "Đã thanh khoản" lên tờ khaixuất khẩu hoặc tờ khai tái xuất do đơn vị Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyênliệu sản xuất xuất khẩu hoặc hải quan làm thủ tục hàng tạm nhập thực hiện saukhi hoàn thành việc kiểm tra đối chiếu hồ sơ thanh khoản do doanh nghiệp nộp(việc này đã được quy định tại khoản 5, Điều 7 bản Quy định 07 (bảy) mẫu dấunghiệp vụ và chế độ quản lý, sử dụng các dấu nghiệp vụ hải quan ban hành kèmtheo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổngcục Hải quan).

Khi tiếp nhận hồ sơ thanh khoản, yêu cầu các đơn vị Hải quanlàm thủ tục thanh khoản cần chú ý kiểm tra kỹ tờ khai xuất khẩu, tờ khai táixuất; không tiếp nhận hồ sơ thanh khoản đối với những trường hợp tờ khai xuấtkhẩu, tờ khai tái xuất đã đóng dấu "Đã thanh khoản"; xử lý nghiêmnhững trường hợp cố ý quay vòng tờ khai xuất khẩu, tờ khai tái xuất khi làm thủtục hoàn thuế nhập khẩu.

Riêng đối với những Tờ khai xuất khẩu, tờ khai tái xuất, CụcHải quan Quảng Ninh đã đóng dấu "Đã thanh khoản" nhưng thực tế Hảiquan Quảng Ninh chưa làm thủ tục thanh khoản, hoàn thuế, thì khi làm thủ tụcthanh khoản hoàn thuế tại các đơn vị Hải quan khác, doanh nghiệp phải có xácnhận của Hải quan Quảng Ninh các tờ khai này chưa sử dụng để thanh khoản, hoànthuế nhập khẩu.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan các địa phương nêu trênbiết và thực hiện.