BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1031/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế đối với hàng bảo hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty IBM Việt Nam
(Tầng 2, Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trảlời công văn số 0809/IBM-XNK ngày 8 tháng 1 năm 2007 của Công ty IBM Việt Nam đềnghị miễn thuế nhập khẩu đối với các linh kiện tân trang phục vụ công tác bảohành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ:

-Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

-Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ

-Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Đốivới trường hợp nhập khẩu linh kiện để phục vụ công tác bảo hành các máy móc,thiết bị không thuộc đối tượng được miễn thuế.

Tổngcục thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng