THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1031/TTg - KTN
V/v hỗ trợ kinh phí cho dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hòa Phước - Vĩnh Điện theo hình thức Hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 6380/BTC-HCSN ngày 17 tháng 5 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 3774/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 6 năm 2011), Bộ Giao thông vậntải (công văn số 3469/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 6 năm 2011) về việc hỗ trợ kinhphí cho dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hòa Phước - Vĩnh Điệntheo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc sử dụngkinh phí chuyển giao quyền thu phí của 04 Trạm đã nộp Kho bạc Nhà nước (gồm:Hoàng Mai, Bãi Cháy, Thạch Bàn và Trạm số 01 trên quốc lộ 51) để hỗ trợ đầu tưbổ sung đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án nâng cấp, mở rộngquốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước theo hình thức Hợp đồng BOT.

2. Bộ Giao thông vận tải phối hợpvới các Bộ liên quan xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể, đảm bảo Dự án đượcthực hiện khả thi và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệmtổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Dự án và quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợtheo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các Phó CN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải