VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 8522/BGDĐT-GDDT ngày 27 tháng 11 năm 2013 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại văn bản số 8522/BGDĐT-GDDT ngày 27 tháng 11 năm 2013) về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Bộ tổ chức Hội nghị bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên