BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An có văn bản số 1307/UBND-TN ngày 18/3/2011, về việc chuyển đổi mụcđích sử dụng rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để hoạt động khoáng sản, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc,việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang sản xuất phải căn cứ vào tiêuchí phân cấp rừng phòng hộ tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN-LN ngày 12/10/2005của Bộ Nông nghiệp và PTNT và khi chuyển sang rừng sản xuất phải phục vụ chomục đích sản xuất Lâm nghiệp.

Theo báo cáo củaỦy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, khu vực dự kiến hoạt động khoáng sản có diện tíchlà 49,8 ha, trước đây được quy hoạch là rừng phòng hộ; tuy nhiên, thực tế khuvực này chỉ có cây tái sinh mật độ thưa trên núi đá vôi, do đó tỉnh đã có vănbản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung vào khu vực quy hoạchthăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh.

Để phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT ủng hộ chủ trươngchuyển mục đích sử dụng đối với 49,8 ha nêu trên sang mục đích khác để hoạtđộng khoáng sản; tuy nhiên trước khi thực hiện, thì khu vực này phải được bổsung vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh; sau đó tiến hành cáchoạt khoáng sản theo quy định hiện hành.

Đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN và PTNT Nghệ An;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị