BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1032/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2
(tầng 2, tòa nhà LOD 38 Nguyễn Phong Sắc; Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trảlời công văn số 323/CVCT ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Công ty về việc hướngdẫn ký hợp đồng lao động đối với các chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giámđốc công ty, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định tại tiết d, khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động của pháp luật lao động thì thànhviên Hội đồng quản trị không thuộc đối tượng ký kết hợp đồng lao động. Vì vậy,trường hợp thành viên Hội đồng thành viên của Công ty được cử giữ chức vụ Tổng giámđốc, Phó Tổng giám đốc Công ty thì không phải ký kết hợp đồng lao động.

BộLao động – Thương binh và Xã hội để công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân