BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1033/BNN-TCLN
V/v thỏa thuận các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dântỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 556/UBND-CN ngày 02/3/2011 về các khu vực cấm hoạtđộng khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhấtcác khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên diện tích 192.511,6 ha thuộc 352 tiểukhu là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhkèm theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và xác nhận của Sở Nông nghiệpvà PTNT tại phụ lục số 4 đính kèm văn bản nêu trên.

2. Theo quy địnhLuật Khoáng sản, đối với các khu rừng sản xuất được phép thăm dò, khai tháckhoáng sản; tuy nhiên, hiện nay rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượnggiầu và trung bình (trạng thái IIIA2, IIIA3, IIIB, IV) còn rất ít trên địa bàntỉnh và cả nước, cần được quản lý bảo vệ. Do đó, đề nghị tỉnh chỉ nên tiến hànhđiều tra cơ bản, thăm dò để xác định trữ lượng khoáng sản phục vụ cho công táclập quy hoạch tài nguyên, mà không tiến hành quy hoạch khai thác. Trong trườnghợp phải thăm dò, khai thác khoáng sản, đề nghị UBND tỉnh có văn bản thỏa thuậnvới Bộ Nông nghiệp và PTNT trước khi thực hiện.

Đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN và PTNT tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở TN và MT tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hứa Đức Nhị