TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1033/GSQL-GQ3
V/v kho hàng không quốc tế tại cảng hàng không Nội Bài

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1963/HQHN-GSQL ngày 03/07/2014 của Cục Hải quanthành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 4 Điều63 và khoản 4 Điều 64 của Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đókhi Kho NTC3 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) tại khu vựcCảng hàng không quốc tế Nội Bài hoàn thiện, đề nghị Cục Hải quan thành phố HàNội tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ theo quy định để báo cáo Tổng cục Hải quanthẩm định nội dung cho phép Kho NCT3 nêu trên được đưa vào hoạt động.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố HàNội thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cty NCTS (để theo dõi);
(Sân bay quốc tế Nội Bài, H.Sóc Sơn, HN)
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn