TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1033/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc cấp giấy phépnhập khẩu xe ô tô

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2247/HQLA-NV ngày 26/8/2015 của CụcHải quantỉnh Long An v việc nêu tại trích yếu, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo TổngcụcHải quan, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhưsau:

Qua xem xét hồ sơ gửi kèm công văn số 2247/HQLA-NV ngày 26/8/2015 dẫn trên cho thấy:

1. Về việc bổ sung Giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy hủy đăng ký lưuhành:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Long An tại côngvăn số2247/HQLA-NV ngày 26/8/2015thì ông Hoàng không bổ sung chứng từ theoquy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày12/2/2014 củaBộ Tài chính.

Nội dung Bản tuyên thệ ngày 11/8/2015 có xác nhận củaSở Ngoại vụTP.H Chí Minh nhưng không được Tổng Lãnhsự quán Canada tại TPHCM xác nhận.

Như vậy, chứng từ bổ sung không đáp ứng quy định tạiThông tư số20/2014/TT-BTC ngày 12/2/2014 của BộTài chính.

2. Về Vận tải đơn:

Công văn số 811/GSQL-GQ3 ngày 28/7/2015 của Cc Giám sát quản lý đã hướng dẫn cụ thể về nội dung vậntải đơn. Trường hợp ông Hoàng không bổsung được vận tải đơn theo quy định thì hồ sơ không đáp ứngđược quy định tạiThông tư số20/2014/TT-BTC ngày 12/2/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời nội dungtrên để Cục Hảiquan tỉnh Long An biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
-
PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga