BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/BNN-TCLN
V/v bổ sung kế hoạch khai thác, sử dụng gỗ rừng tự nhiên năm 2011

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông

Căn cứ Quyếtđịnh số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhQuy chế quản lý rừng;

Căn cứ văn bảnsố 2180/TTg-KTN ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chỉtiêu kế hoạch sản lượng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2011,

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn bổ sung kế hoạch khai thác, sử dụng gỗ năm 2011 cho cáctỉnh như sau:

1. Thông báo kếhoạch sản lượng khai thác, sử dụng gỗ năm 2011 cho 2 tỉnh Thanh Hóa và Kon Tum,cụ thể:

- Tỉnh ThanhHóa: 6.000 m3 để sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của địa phương.

- Tỉnh Kon Tum:6.000 m3 để thực hiện phương án quản lý rừng bền vững tại Lâm trườngĐắk Tô.

2. Bổ sung sảnlượng khai thác, sử dụng gỗ năm 2011 cho 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, cụ thể:

- Tỉnh Gia Lai:6.000 m3 để bổ sung cho Công ty TNHH một thành viên Sơ Pai, Công tyTNHH một thành viên Hà Nừng (nếu phương án quản lý rừng bền vững của 2 đơn vịđược phê duyệt).

- Tỉnh Đắk Nông:2.000 m3 để bổ sung cho Công ty TNHH một thành viên Đắk N’Tao thựchiện phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt.

Căn cứ khốilượng bổ sung và khối lượng đã thông báo tại Văn bản số 51/BNN-TCLN ngày10/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị tỉnh bố trí kếhoạch khai thác, sử dụng gỗ cho các đơn vị trên đảm bảo đủ sản lượng theophương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt. Khối lượng còn lại mới giao chocác đơn vị xây dựng phương án điều chế rừng.

Đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả về BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN và PTNT;
- Lưu VT, TCLN5.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị