BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1034/BNV-TL
V/v thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: SởTài chính tỉnh Bình Phước

Trảlời công văn số 304/STC-HCSN ngày 13/03/2007 của Sở Tài chính tỉnh Bình Phướcvề việc thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơquan, đơn vị khác, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1.Tại khoản 2 mục II Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ đãquy định nguyên tắc “Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứngđầu cơ quan, đơn vị khác chỉ hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thờigian giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đó”. Để thực hiện nguyêntắc này và để tránh việc chi trả nhiều lần phụ cấp đối với người kiêm nhiệmnhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác, Bộ Nội vụ đề nghị quýSở thực hiện việc chi trả phụ cấp này theo đúng quy định tại điểm b mục 2 khoảnIII Thông tư số 78/2005/TT-BNV nêu trên, cụ thể là “Người giữ chức danh lãnhđạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thuộc biên chế trả lương của cơquan đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm chongười đó kể từ tháng được giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan,đơn vị khác từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị theo chế độ tài chính hiệnhành”.

2.Về việc hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006của Chính phủ, đề nghị quý Sở liên hệ với Bộ Tài chính để trả lời theo thẩmquyền.

Trênđây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Phước thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng