TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1034/GSQL-GQ3
V/v giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu tặng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 1772/HQLA-NV ngày 25/07/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tạitrích yếu. Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 1020/GSQL-GQ3 ngày 29/7/2014,Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định thẩm quyền củacông chứng viên không phải là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Hải quan. Doanhnghiệp chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ nộp, xuất trình chocơ quan Hải quan.

2. Việc ông Huy đã làm đơn xin nhập khẩu xe ô tô theo hình thức phi mậudịch không phải lý do từ chối cấp giấy phép theo chế độ quà biếu tặng.

Căn cứ các ý kiến trên đây, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứcác quy định hiện hành để rà soát bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu của côngty TNHH TM-DV Đông Nam Á, nếu không có vướng mắc nào khác phải xác minh làm rõthì thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng cho côngty TNHH TM-DV Đông Nam Á theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo nội dungtrên để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

- Lưu: VT, GQ3 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga