BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1034/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc đăng ký danh mục hàng miễn thuế phục vụ đóng tàu

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 47/HQQNg-NV ngày 20/01/2010 của Cục Hảiquan Quảng Ngãi về việc vướng mắc đăng ký danh mục hàng miễn thuế phục vụ đóngtàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc nêu tại điểm 1 công văn 47/HQQNg-NV :

Theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ và khoản 13 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các cơ sở đóng tàu được miễn thuế nhập khẩuđối với các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định; phương tiệnvận tải nằm trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhậnđể tạo tài sản cố định nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm phục vụ cho việc đóngtàu mà trong nước chưa sản xuất được.

Trường hợp cơ sở đóng tàu theo báo của Cục Hải quan tỉnhQuảng Ngãi tại công văn số 47/HQQNg-NV nêu trên, do không có đầy đủ hồ sơ kèmtheo nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan hải quantheo quy định, Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chitiết của dự án, đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp cóvướng mắc gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan kèm theo ý kiến đề xuất để được trảlời cụ thể.

2. Về vướng mắc nêu tại điểm 2 công văn 47/HQQNg-NV :

- Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được banhành theo quyết định 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưdùng để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khấu theo quy định tại điểm đ,khoản 6 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ.

- Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiệnvận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dùng để làm căn cứ thựchiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 14 Điều 16 Nghị định149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ.

Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ choviệc đóng tàu mà trong nước đã sản xuất được đề làm căn cứ thực hiện việc miễnthuế quy định tại khoản 12 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 củaChính phủ.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ các quy địnhhiện hành nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ngãi đượcbiết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông